جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214452
  تاریخ انتشار : 9 مرداد 1396 15:19
  تعداد بازدید : 555

  تازه های کتاب های فارسی مرداد ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی مرداد ماه 95


  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۱۸۳۴

  K‎ ۳۲۳۸‎ /ج۹م۹

  ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دعاوي، آموزه ها، تفاسير/ تاليف سارا جوزف، جني شولتز، مليسا کسن؛ ترجمه و تحقيق سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵-.

  ۴۴۱۰

  K‎ ۵۵۱۹‎ /د۲۸ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق زنداني در ايران و اسناد بين المللي/ تاليف احسان داوديان.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۵۶۹۲

  K‎ ۳۹۶۶‎ /ن۳ق۴ ۱۳۹۴

  قراردادهاي فرانشيز/ مولف حميد نجات زادگان عيدگاهي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۶۳۸۴

  KMH‎ ۸۸۴‎ /پ۴ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق جامع آپارتمان نشيني/ تاليف رضا پرتوي زاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۶۳۸۷

  K‎ ۱۴۰۱‎ /غ۸ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق مالکيت فکري و حمايت از صنايع دستي در نظام بين الملل/ تاليف نيره غلامحسين.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۶۷۳۹

  HV‎ ۸۶۸۸‎ /الف۸ج۴ ۱۳۹۴

  جرم شناسي عدالت ترميمي: (تطبيق دو رويکرد حقوق ايران و کانادا)/ تاليف ديبا اميرحشمتي؛ با مقدمه ايرج گلدوزيان.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۶۹۳۷

  KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ح۵م۳ ۱۳۹۵

  مجازات هاي تبعي در حقوق جزاي ايران/ تاليف سعيد حسين زاده سورشجاعي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۶۹۳۹

  KMH‎ ۵۱۷‎ /۵ /الف۳ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق زن در قوانين/ حسين احمدي نياز، ژينوس سبحاني.- تهران: آذريون، ۱۳۹۵.

  ۶۹۴۰

  HV‎ ۶۷۸۷‎ /ر۳م۲ ۱۳۹۴

  مباني سياست جنايي تراز جمهوري اسلامي ايران/ محمد رحماني.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۶۹۴۱

  JF‎ ۵۱۱‎ /ر۳م۷ ۱۳۹۴

  مفهوم، مباني و جايگاه مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس با مطالعه تطبيقي/ تاليف مالک رحمتي ؛ با مقدمه محسن اسماعيلي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۲۱

  HQ‎ ۷۹‎ /الف۷ن۸ ۱۳۹۴

  نمودهاي جزايي ساديسم (ديگر آزاري): بررسي اختلال شخصيت ديگر آزاري در جرايم سنتي و سايبري/ مولفان محمدرضا الهي منش، هورمزد يعقوبي نژاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۱

  K‎ ۷۰۴۰‎ /الف۵ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بين الملل خصوصي و اينترنت/ دن جرکر سوانتسون؛ مترجمان رضا مقصودي، مهسا دروي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۰۶۲

  K‎ ۱۱۸۸‎ /ق۴ک۵ ۱۳۹۵

  کشتي هاي توقيف شده در عرصه ي حقوق دريايي/ تاليف بهار قدس.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۰۶۳

  K‎ ۳۲۴۰‎ /ک8ح7 1394

  حقوق بشر، تروريسم و مقابله با آن/ تنظيم دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ ترجمه مهدي اسدزاده.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۴

  K‎ ۳۵۸۵‎ /د۹م۳ ۱۳۹۴

  محيط زيست جهاني و حقوق بين الملل/ جوزپ اف. سي. دي منتو؛ با ديباچه سيدعباس پورهاشمي؛ ترجمه و تحقيق سبحان طيبي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۵

  K‎ ۳۲۳۸‎ /الف۳م۳ ۱۳۹۴

  مجموعه معاهدات بين المللي حقوق بشر( ميثاق ها و کنوانسيون هاي پايه) متن انگليسي و فارسي/ حبيب الله احمدي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۶

  K‎ ۵۵۹‎ /ع۴م۲ ۱۳۹۴

  متون حقوقي تطبيقي:حقوق قراردادها - حقوق جزا(تطبيق کامان لاو با فقه اسلامي و حقوق موضوعه)= ComparativeLAW TEXTS/ تاليف محمدرضا عزيزاللهي کرماني.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۷

  HV‎ ۶۲۵۰‎ /۳  /الف۹ک۲ ۱۳۹۴

  قربانيان جرم: درآمدي بر بزه ديده شناسي/ نويسنده آندرو کارمن؛ مترجم محمدتقي نوري.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۰۶۸

  K‎ ۳۴۷۸‎ /ر۵م۹ ۱۳۹۵

  ميراث هاي طبيعي جهاني در نظام حقوق بين المللي و داخلي/ تاليف مرتضي رستمي، با همکاري زهرا عظيمي؛ با ديباچه نسرين مصفا.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۶۹

  KZ‎ ۱۲۹۸‎ /۳۳الف۹ ۱۳۹۴

  ايران و معاهدات بين المللي/ قدرت الله رحماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، -۱۳۹۴.

  ۹۰۷۰

  K‎ ۱۴۰۱‎ /ک۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مالکيت فکري و فعاليت هاي فضايي/ مولف سارا کاوه.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۱

  K‎ ۶۳۷‎ /م۴ک۹ ۱۳۹۵

  کنوانسيون بين المللي حقوق معلولين و اجراي آن در ايران/ مولف حسن مرادزاده ...[و ديگران].- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۲

  K‎ ۳۶۶۱‎ /ت۴ن۶ ۱۳۹۵

  نظام حقوقي حاکم بر کاربرد تسليحات متعارف/ عباس تديني، سيدمصطفي کازروني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۳

  KMH‎ ۵۱۸‎ /۷۳م۹ ۱۳۹۵

  ميزان آگاهي شهروندان از قوانين موضوعه کشور: مطالعه اي آماري در سنجش فرض آگاهي به قانون/ قاسم محمدي، معصومه حسين پور.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۴

  KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ ۱۳۵۸۹ق۲ ۱۳۹۵

  [ايران. قانون اساسي (جمهوري اسلامي)]

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات ۶/۵/۱۳۶۸/ [تدوين کننده موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش]؛ با ديباچه محمد محمدي (گرگاني).- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۵

  KZ‎ ۱۲۹۸‎ /۳۸م۳ ۱۳۹۵

  مجموعه اسناد بين المللي (۱): منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري، معاهده وين درباره حقوق معاهدات (۱۹۶۹)/ زيرنظر سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۶

  K‎ ۵۰۱۸‎ /م۳ق۲

  قاعده جرم انگار/ قاسم محمدي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵-.

  ۹۰۷۷

  KMH‎ ۹۶۲‎ /الف۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق نقل و انتقال سهام در بورس/ مولف مريم ابراهيمي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۰۷۸

  K‎ ۵۴۳۱‎ /الف۸ح۷ ۱۳۵۷

  حقوق تحقيقات جنائي: مطالعه تطبيقي/ تاليف ولي الله انصاري.- تهران: دانشگاه ملي ايران، ۱۳۵۷.

  ۹۰۷۹

  JQ‎ ۱۷۸۶‎ /و۴س۲ ۱۳۵۰

  سازمانهاي اداري ايران/ مهدي وزيرنيا.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني، ۱۳۵۰.

  ۹۰۸۰

  JZ‎ ۱۳۱۸‎ /الف۵ب۲ ۱۳۸۵

  بازي پاياني جهاني شدن/ اثر نيل اسميت؛ تلخيص و ترجمه محمد رشيد صوفي.- تهران: مرکز ملي مطالعات جهاني شدن، ۱۳۸۵.

  ۹۰۸۱

  HD‎ ۲۹۶۳‎ /ک۲ن۹ ۱۳۴۸

  نهضت تعاوني و پاره اي از مسائل آن/ [پاول هوبرت کاسلمان].- تهران: سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۴۸.

  ۹۰۸۲

  BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷۵الف۴ ۱۳۵۹

  ازدواج در اسلام/ علي مشکيني؛ ترجمه احمد جنتي.- قم: مهر(چاپخانه)، ۱۳۵۹.

  ۹۰۸۳

  DS‎ ۷۹‎ /۷۸د۹ ۱۳۸۳

  ديدگاه هاي مردم عراق درباره اشغال اين کشور و آينده آن (نخستين نظرسنجي در عراق به مناسبت اولين سالگرد جنگ آمريکا و عراق)/ نظارت و اجرا و ترجمه موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران - معاونت توليد.- تهران: انتشارات موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳.

  ۹۰۸۵

  JK‎ ۴۲۱‎ /ف۹ف۹ ۱۳۳۴

  فن اداره امور عمومي/ تاليف جان م. فيفنر، ر. ونس پرستوس؛ ترجمه بهاء الدين پازارگاد.- تهران: کتابفروشي ابن سينا، ۱۳۳۴.

  ۹۰۸۶

  KMH‎ ۳۵۷۳‎ /ز۴م۳ ۱۳۸۱

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين مالياتي: مالياتهاي مستقيم ۱۳۸۱: همراه با قوانين، تصويبنامه ها، آييننامه ها، آراء شورايعالي مالياتي، و بخشنامه هاي مربوط به مواد قانون مالياتهاي مستقيم/ به اهتمام مهران زرياب.- تهران: گلاب، ۱۳۸۱.

  ۹۰۸۷

  DSR‎ ۱۵۳۳‎ /ر۹ب۴ ۱۳۶۰

  بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني/ بقلم سيد حميد روحاني ( زيارتي ).- تهران: راه امام، - ۱۳۶۰.

  ۹۰۸۸

  JA‎ ۸۴‎ /ع۲ت۲ ۱۳۸۱

  تاريخ فلسفه سياسي غرب از آغاز تا پايان سده هاي ميانه/ عبدالرحمن عالم.- تهران: وزارت امورخارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱.

  ۹۰۸۹

  BP‎ ۱۹۵‎ /ف۹م۷ ۱۳۶۹

  مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام/ عليرضا فيض.- تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۶۹.

  ۹۰۹۰

  JZ‎ ۱۳۰۶‎ /الف۳ع۴

  عدالت در روابط بين الملل و بين اديان از ديدگاه انديشمندان مسلمان و مسيحي/ تهيه کننده و ويراستار سيدعبدالمجيد ميردامادي، آندرياس بشته.- تهران: انتشارات بين المللي الهدي.

  ۹۰۹۱

  DS‎ ۱۲۷‎ /ن۳ج۹ ۱۳۴۷

  جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل/ تاليف غلامرضا نجاتي.- تهران: عطائي، ۱۳۴۷.

  ۹۰۹۲

  KMH‎ ۱۶۱۰‎ /م۹م۳ ۱۳۹۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قوانين و مقررات مربوط به تقصيرات قضات : همراه با نظريات شوراي نگهبان - آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور - اراي شعب ديوان عالي کشور - اراي وحدت رويه ديوان عدالت اداراي - اراي دادگاههاي انتظامي قضات - نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري/ عليرضا ميرزايي.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۹۰۹۳

  KMH‎ ۵۴۰‎ /م۹م۳ ۱۳۹۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قوانين و مقررات مربوط به خانواده : مشتمل بر قوانين ازدواج و طلاق، خانواده، وصيت و ارث، ثبت احوال، زنان و کودکان/ عليرضا ميرزايي.- ويرايش؟.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۹۰۹۴

  KMH‎ ۸۸۰‎ /م۹م۳ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قانون روابط موجر و مستاجر بهمراه قانون تملک آپارمانها : همراه با نظريات شوراي نگهبان - آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور - اراي شعب ديوان عالي کشور - اراي وحدت رويه ديوان عدالت اداراي - اراي دادگاههاي انتظامي قضات - نظريات مشورتي اداره حقوقي دادگستري/ عليرضا ميرزايي.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۰۹۵

  KMH‎ ۲۷۹۵‎ /م۹م۳ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قانون اجراي احکام مدني/ عليرضا ميرزايي.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۰۹۶

  KMH‎ ۵۶‎ /ق۸آ۹ ۱۳۹۳

  [ايران. قوانين و احکام]

  آيين اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا در آينه نمودار (به همراه بخش نامه ها و قوانين مرتبط)/ تاليف ميثم قلي پور.- ويرايش؟.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۹۰۹۷

  KMH‎ ۳۲۷۶‎ /ع۲م۳ ۱۳۹۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين حمايت از حقوق مصرف کنندگان/ فردين عباسي.- ويرايش؟.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۹۰۹۸

  KMH‎ ۱۵۸۸‎ /م۹م۳ ۱۳90

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (احياي دادسراها) همراه آراي وحدت رويه ديوانعالي کشور - آراي شعب ديوان عالي کشور - آراي دادگاه هاي عالي انتظامات قضات - نظريات مشورتي اداره حقوقي - نشست هاي قضايي دادگستري هاي سراسر کشور/ عليرضا ميرزايي.- ويرايش؟.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۰.

  ۹۰۹۹

  DK‎ ۲۶۶‎ /ت۵

  تشريح سياست جهاني روسيه و مقايسه نيروهاي نظامي آن کشور با آمريکا/ ن - س.

  ۹۱۰۰

  KMH‎ ۳۵۲۸‎ /ش۴۸۲ق۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور/ قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: شرکت سهامي روزنامه رسمي کشور.

  ۹۱۰۱

  KMH‎ ۳۵۲۸‎ /ش۴۸ق۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور/ قوه قضائيه، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.- تهران: شرکت سهامي روزنامه رسمي کشور.

  ۹۱۰۲

  JX‎ ۱۹۷۷‎ /م۸ ۱۳۳۵

  منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري.- مصور(چاپخانه)، ۱۳۳۵.

  ۹۱۰۳

  JN‎ ۱۵‎ /د۹ه۸ ۱۳۷۱

  همنوازي تازه اروپا/ ژاک دولور؛ ترجمه عباس آگاهي.- تهران: وزارت امورخارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۱.

  ۹۱۰۴

  BP‎ ۱۲۹‎ /ک۸الف۶

  اصول کافي/ تاليف ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق الکليني الرازي؛ با ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بيت عليهم السلام.

  ۹۱۰۵

  JZ‎ ۱۳۲۹‎ /۵۹ت۲

  تاريخ ديپلوماسي/ تاليف لوئي دوللو؛ ترجمه رضا وثوقي، اردشير نيکپور.- تهران: عطائي.

  ۹۱۰۶

  K‎ ۳۵۷۰‎ /الف۵م۲ ۱۳۹۵

  مباني حقوق سلامت/ تاليف شهريار اسلامي تبار.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۰۷

  KMH‎ ۹۲۰‎ /ت۸ق۲ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون تجارت نموداري/ مهدي تلبا.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۰۸

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ج۷ت۹ ۱۳۹۴

  توقف و تاخير دادرسي در نظام قضايي عادلانه/ تاليف محمدحسين جعفري، رضا امين پور؛ با مقدمه عباس کريمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۰۹

  KMH‎ ۲۷۲۰‎ /خ۸ح۷ ۱۳۹5

  حقوق اداري/ تاليف روح الله خليلي نژاد.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۱۰

  K‎ ۱۴۴۳‎ /م۸ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ تاليف نعيمه سادات موسوي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۱۱

  JZ‎ ۱۶۸۰‎ /ن۹م۲ ۱۳۹۴

  مباحث راهبردي در حوزه سياست خارجي، حقوق بشر و ديپلماسي عمومي/ تاليف حسين نوش آبادي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۲

  K‎ ۳۹۱۵‎ /پ۹م۷ ۱۳۹۴

  مقدمه اي بر تبيين حقوقي بيمه نفت/ تاليف محمدجواد پهلوان؛ با ديباچه اي از عظيم فضلي پور.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۳

  KMH‎ ۳۴۰۳‎ /ص۲ن۷ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  نقدي بر قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 با نگاهي بر آيين نامه اجرايي آن مصوب 1393/ تاليف سعيده صالحي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۴

  KMH‎ ۶۰۹‎ /ف۴ن۹ ۱۳۹۴

  نهاد فرزندخواندگي در آينه جرم شناسي و سياست جنايي/ تاليف رضا فروتن.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۵

  KMH‎ ۴۷۳۶‎ /ک۴ع۸ ۱۳۹۴

  علل تفاوت آراء قضايي در نظام حقوق کيفري ايران/ تاليف مهدي کريمي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۶

  K‎ ۱۴۰۱‎ /م۲س۹ ۱۳۹۴

  سهم منصفانه در اموال فکري/ تاليف ژاله مبشري.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۷

  KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ر۲س۲ ۱۳۹۴

  ساز و کارهاي نظارت بر اجراي تعهدات زيست محيطي دولتها در اسناد بين المللي/ مولفان مسعود راعي دحقي، حسين عبدوس.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۱۸

  JX‎ ۱۹۷۴‎ /م۸ک۹ ۱۳۸۲

  کنترل سلاح هاي کشتار جمعي (يافته هاي ۱۱ پروژه پژوهشي)/ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، معاونت توليد.- تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۲.

  ۹۱۱۹

  JX‎ ۱۹۷۴‎ /۵۲م۳ ۱۳۸۳

  محافظت از تسليحات و مواد هسته اي/ [متيو بان، آنتوني وير]؛ مترجم عباس اردکان؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران - معاونت پروهشي.- تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۳.

  ۹۱۲۰

  E‎ ۱۸۳‎ /ک۸ج۹

  جنگ بي پايان/ نوشته ميچل کلر.- مرکز نشر.

  ۹۱۲۱

  DR‎ ۴۷۱‎ /الف۸ت۴ ۱۳۷۳

  ترکيه در جستجوي نقشي تازه در منطقه/ جواد انصاري.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳.

  ۹۱۲۲

  HM‎ ۶۴۱‎ /آ۷ن۶ ۱۳۸۹

  نظم بين المللي : قدرت يا عدالت (ديدگاه نخبگان و افکار عمومي نه کشور جهان)/ هاکان آلتيناي؛ ترجمه مهسا ماه پيشانيان؛ نظارت و اجرا مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشي.- تهران: موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۹.

  ۹۱۲۳

  HX‎ ۴۴‎ /س۲د۴ ۱۳۵۸

  درباره نيروهاي سياسي ترکيه.- تهران: سازمان پيکار در راه آزادي طبقه کارگر، ۱۳۵۸.

  ۹۱۲۴

  م Z‎ ۵۰۵۵‎ /م۴ف۹۴ ۱۳۷۲

  فهرست تفصيلي پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي/ کميته برگزاري دومين جشن فارغ التحصيلي، مدرسه عالي شهيد مطهري.- تهران: مدرسه عالي شهيد مطهري، ۱۳۷۲.

  ۹۱۲۵

  م Z‎ ۵۰۵۵‎ /م۴ف۹ ۱۳۷۲

  فهرست تفصيلي پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد رشته فلسفه و حکمت اسلامي/ کميته برگزاري دومين جشن فارغ التحصيلي، مدرسه عالي شهيد مطهري.- تهران: مدرسه عالي شهيد مطهري، ۱۳۷۲.

  ۹۱۲۶

  KMH‎ ۱۷۱۰‎ /ت۸ق۲ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  قانون آيين دادرسي مدني (نموداري)/ مهدي تلبا.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۲۷

  HV‎ ۹۰۷۶‎ /ل۹الف۳ ۱۳۹۴

  اختلالات رفتاري و رفتار مجرمانه در افراد جوان/ کريستين ليابو، جوانا ريچاردسون؛ مترجمان يوسف علي مراديان، فرشاد عزيزي آبي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۲۸

  KMH‎ ۱۹۴۲‎ /ع۸و۴ ۱۳۹5

  ورشکستگي کيفري بر اساس قانون جديد مجازات اسلامي۱۳۹۲و قانون جديد آيين دادرسي کيفري۱۳۹۲ به انضمام پرسش هاي چهارگزينه اي با پاسخ/ تاليف رامين عليزاده؛ با ديباچه محمود عرفاني.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۲۹

  K‎ ۳۱۵۰‎ /م۹الف۶ ۱۳۹۵

  اصول حقوق عمومي/ مولفان هديه السادات ميرترابي، سبحان طيبي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۳۰

  KMH‎ ۱۵۷۲‎ /م۳د۲ ۱۳۹۴

  دادرسي عادلانه در قلمرو کيفري ايران با تطبيقي بر رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ تاليف احسان محمدي کنگ سفلي؛ با ديباچه محمدمهدي ساقيان.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۳۱

  HV‎ ۶۷۷۳‎ /ز۹ش۹ ۱۳۹۵

  شنود غير مجاز و رويه قضايي جرايم رايانه اي/ مولفان محمدرضا زندي، مريم مشتاقي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۳۲

  HV‎ ۶۲۵۰‎ /۲۵۹ب۴ ۱۳۹۵

  بزه ديده شناسي بيگانگان/ محسن بيات؛ با ديباچه اي از مهرداد رايجيان اصلي.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۳۳

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ي۹۸آ۹

  آيين دادرسي کيفري کاربردي/ مهدي يوسفي مراغه.- تهران: مجد، ۱۳۹۵ -.

  ۹۱۳۴

  K‎ ۳۱۶۵‎ /ت۸خ۹ ۱۳۹۵

  خودآموز حقوق اساسي/ به کوشش مهدي تلبا.- تهران: مجد، ۱۳۹۵.

  ۹۱۳۵

  KMH‎ ۴۴۱۵‎ /الف۷ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق کيفري اختصاصي ۳: (جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي)/ مولفان محمدرضا الهي منش، محسن مرادي اوجقاز.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۹۱۴۰

  BP‎ ۹۵‎ /۵۴ت۷ ۱۳۶۲

  [تفاسير شيعه -- قرن ۱۰ق.]

  تفسير شاهي، او، آيات الاحکام مع توضيح ايات الاحکام/ السيد ابوالفتح الجرجاني؛ سماحة  ولي الله الاشراقي.- تهران: نويد، ۱۳۶۲.

  ۹۱۴۱

  HV‎ ۶۰۲۶‎ /ش۴ج۴

  جرم و علل آن/ محمد حسن شريف.

  ۹۶۴۱

  KZ‎ ۴۰۸۰‎ /ک۴ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق مسئوليت بين المللي (قواعد عمومي)/ جيمز کرافورد؛ با مقدمه سيدجمال سيفي؛ ترجمه عليرضا ابراهيم گل...[ و ديگران ].- تهران: سنگلج قلم، ۱۳۹۵.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27675524
اکنون :
54